UA-116160560-1

Prelucrarea datelor cu caracter personal


Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal SC Smart ImpEx SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 Scopul colectării datelor este livrarea la adresa a produselor comandate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in scopul realizarii activitatilor precizate mai sus. Refuzul dvs. determină insa imposibilitatea prestarii activitatilor solicitate de catre dumneavoastră.


Nu vom solicita și nu vom prelucra niciodată datele cu caracter personal ale minorilor.

Temeiul general al acestui tip de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne totodată că măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt limitate la minimum necesar pentru indeplinirea scopului pe care îl avem în vedere, respectiv: numele si prenumele, adresa de livrare, număr de telefon.

Colectăm datele dvs. în momentul plasării unei comenzi; acestea sunt furnizate direct  de dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

 Termenul de păstrare a datele dvs. cu caracter personal este stabilit de prevederile legale în ceea ce privește arhivarea documentelor financiar-contabile (10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite – potrivit OMFP  2634/2015).

În cazul în care vom primi o solicitare din partea dvs. de a vă șterge datele cu caracter personal, acestea vor fi șterse, păstrându-se doar acele date care sunt necesare a fi păstrate pentru respectarea prevederilor legale.

 Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt reprezentați de persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenţii sau alte organisme cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu părți terțe.

SC Smart ImpEx SRL poate transmite datele dvs. personale către furnizorii serviciilor de curierat – Poșta Română sau alt furnizor, precum și autorităților publice, potrivit obligațiilor legale ce ne revin.

 Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate strict pe teritoriul României, fără a fi transferate în alte tări europene sau non-europene.

 Securitatea datelor dvs. cu caracter personal este asigurată prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Cu toate acestea, transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi.

SC Smart ImpEx SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

            -     dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal (art. 13-15);

            -     dreptul la rectificare (art. 16);

            -     dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);

            -     dreptul la restricţionarea prelucrării (art. 18);

            -     dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);

            -     dreptul la opoziţie (art. 21);

            -     dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (art.22).

 

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:

a) scopul în care se face prelucrarea datelor;

b) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;

c)existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

 Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei nformaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e) informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legii.

Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile

prevăzute la alin. (1), printr-o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată la registratura instituţiei, trimisă prin poștă cu confirmare de primire, ori trimisă în e-mail. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor prezentate mai sus.

 Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

Pentru exercitarea dreptului de intervenție asupra datelor,  persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă şi semnată cu respectarea condițiilor precizate anterior.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Pentru exercitarea dreptului de opoziție,  persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă şi semnată cu respectarea condițiilor precizate anterior.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte.

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus numai în următoarele situaţii:

a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 Dreptul de a se adresa justiţiei

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa:

SC SMART IMPEX SRL
Jimbolia, Str. Timiș Nr. 18
Județ Timiș
e-mail: [email protected]

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personalla sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector1, București, cod poștal 0103336, e-mail: [email protected]  sau de a se adresa justiției (art. 79)..

 

Viziteaza site-ul www.cartusereincarcabile.ro pe ShopMania